سوالات آزمون نمایندگی و کارگزاری بیمه (آداب) 26 دی 1398

آموزش بیمه

سوالات آزمون نمایندگی و کارگزاری بیمه (آداب) 26 دی 1398

پاسخ سوالات به صورت ستاره در کنار گزینه صحیح درج شده است.

شنبه 12 بهمن 1398

سوالات عمومی و کلیات

1-   طبق ماده 34 قانون بیمه، اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی بیمه شده باشد، در صورت اثبات تقلب از سوی بیمه گذار نسبت به یکی از موضوعات ..........

*الف) بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده، تمام قرارداد باطل خواهد بود.

ب) قرارداد بیمه فسخ می گردد.

ج) قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهد شد.

د) قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع فسخ خواهد شد.

2- طبق ماده 32 قانون بیمه، در صورت ورشکستگی بیمه گر، کدام یک از بیمه گذاران نسبت به دیگر بیمه گذاران حق تقدم دارند؟

الف) رشته بیمه های اتومبیل

*ب) رشته بیمه های عمر

ج) رشته بیمه های مسئولیت

د) رشته بیمه های مهندسی

3- شرایط اهلیت استیفاء کدام یک از موارد زیر است؟

الف) عقل     ب) بلوغ     ج) رشد       *د) هر سه گزینه صحیح است.

4-  نام دیگر "عقد معوض" چیست؟

*الف) عقد دو تعهدی       ب) عقد تشریفاتی ج) عقد جایز  د) عقد لازم

5- واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا .......... درصد با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا مجاز است.

الف) 10                *ب) 20               ج) 49                 د) 50

6- همه موارد زیر باید منحصراً توسط مؤسسات بیمه، موضوع قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری، انجام شود به غیر از ..........

الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران

ب) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران

ج) بیمه حمل ونقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می شود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.

*د) بیمه عمر و حوادث شخصی کارگران و مستخدمین خارجی

7-  تعداد سهام داران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از .......... شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

الف) 2        ب) 5         ج) 9          *د) 10

8- کدام یک از گزینه های زیر جزء فرآیند مدیریت ریسک نیست؟

الف) شناسایی ریسک        ب) ارزیابی ریسک   ج) تعیین اهداف   *د) صرفه جویی

9- بهترین روش رویارویی با خسارت هایی با فراوانی کم و شدت کم .......... است.

الف) نگهداری        ب) اجتناب         *ج) بیمه             د) واگذاری

10-  الحاق شرکت ها برای ایجاد یک شخصیت حقوقی واحد، نمونه ای از .......... است.

*الف) انتقال ریسک ب) نگهداری ریسک         ج) اجتناب از ریسک         د) مدیریت ریسک

11- جاده یخ زده ای که احتمال تصادف را افزایش می دهد نمونه ای از مخاطرات .......... است.

الف) اخلاقی         *ب) فیزیکی         ج) روحی     د) شخصیتی

12- علت اصلی یک خسارت همیشه ..........

الف) اولین علت است           ب) آخرین علت است        *ج) علت غالب است     د) تنها علت است

13-  ازدست دادن یک مشتری چه زیانی را بر شرکت بیمه تحمیل می کند؟

الف) ازدست دادن فروش نوبت آینده

*ب) به اندازه خرید سراسر عمر مشتری به اضافه هزینه یافتن یک مشتری جانشین

ج) زیان بسیار ناچیز

د) اصلاً زیانی بر شرکت تحمیل نمی شود، بلکه رفتن یک مشتری ناراضی منفعت هم دارد.

14- زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، کدام یک از دیدگاه های زیر در فعالیت های بازاریابی حاکم است؟

الف) دیدگاه محصول       ب) دیدگاه فروش         ج) دیدگاه بازاریابی      *د) دیدگاه تولید

15- در بازاریابی داخلی هدف مدیریت چیست؟

الف) رضایت بیمه گذاران

ب) ارائه خدمات بیشتر به مشتریان فعلی

ج) توسعه شرکت های بیمه داخل کشور

*د) انگیزه دادن به کارکنان برای تقویت روابط و اخلاق حرفه ای در درون سازمان

16-  معادل فارسی عبارت «Unilateral Contract» در متون تخصصی بیمه کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) تصادفی بودن  *ب) یک جانبه بودن               ج) مشروط بودن       د) اذعانی بودن

17- معادل فارسی عبارت «Risk Avoidance» در متون تخصصی بیمه کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) کنترل ریسک   *ب) اجتناب از ریسک           ج) تأمین مالی ریسک   د) مواجهه با ریسک

18- معادل لاتین «سررسید» کدام یک از گزینه های زیر است؟  

الف) Annuity                 *ب) Maturity                ج) Stability           د) Mortality

19- ریسک بر پایه .......... اندازه گیری می شود.

الف) فراوانی  ب) شدت    ج) تصمیمات مدیریتی      *د) گزینه الف و ب صحیح است.

20- دقیق ترین مقیاس اندازه گیری عملکرد در سطح بیمه نامه کدام یک از موارد زیر است؟

*الف) ضریب خسارت                       ب) حق بیمه عایدشده

 ج) خسارت معوق                   د) میزان پوشش اتکایی اختیاری

 

سوالات بیمه های زندگی و مقررات مربوط به آن

21- مبنای پرداخت کارمزد نماینده چیست؟

*الف) حق بیمه پرداخت شده      ب) اندوخته قانونی به علاوه ذخیره فنی          ج)هزینه های عمومی و اداری              د) خسارت

.22 براساس آیین نامه شماره 83 شورای عالی بیمه، کارمزد قابل پرداخت برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه چقدر است؟

*الف) حداکثر 10 ٪ حق بیمه وصولی

ب) حداقل 10 ٪ حق بیمه وصولی

ج) حداکثر 25 ٪ حق بیمه وصولی

د) حداقل 25 ٪ حق بیمه وصولی

23- چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فی ما بین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟

الف) معادل حداقل یادشده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.

*ب) معادل حداکثر یادشده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.

ج) معادل میانگین درصدهای یادشده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.

د) بنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختلافات بین شرکت بیمه و نماینده می باشد.

24- درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد، میزان کارمزد نماینده چه تغییری خواهد داشت ؟

الف) تغییری نخواهد یافت

*ب) به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ج) فقط افزایش می یابد

د) میزان کارمزد نماینده بستگی به نظر سندیکای بیمه گران ایران دارد.

25- بر اساس آیین نامه 96 شورای عالی بیمه در صورتی که آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فرروش به نماینده بیمه موضوع آیین نامه 75 شورای عالی بیمه واگذار شود مؤسسه بیمه مجاز است ........... کارمزد مقرر در آیین نامه 83 شورای عالی بیمه به نماینده موضوع آیین نامه 75 پرداخت نماید.

الف) حداقل 30 درصد                       *ب) حداکثر 30 درصد

ج) حداقل 50 درصد                         د) حداکثر 50 درصد

 

این مطلب در حال به روز رسانی میباشد...

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید