بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان ، تهران ، قم همه شهرها بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین ، بیمه معلم