عمر و حوادث گروهی کارکنان


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان ، البرز ، قم همه شهرها بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه البرز