ثالث و بدنه گروهی - اقساط


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : به صورت کسر از حقوق برای پرسنل و اعضای شرکتشرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
همه استان ها همه شهرها همه شرکت ها