تکمیل درمان گروهی کارکنان


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : این منقاصه استشرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اردبيل بيله سوار ، مشگين شهر بیمه ایران ، بیمه کارآفرین ، بیمه رازی