مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
آذربايجان غربي ، اردبيل ، ايلام همه شهرها همه شرکت ها