عمر و حوادث گروهی کارکنان


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان آران وبيدگل ، اردستان ، اصفهان ، برخوار ، بو يين و مياندشت ، تيران وکرون ، خميني شهر ، خوانسار ، خور و بيابانک ، دهاقان ، سميرم ، شاهين شهروميمه ، شهرضا ، فريدن ، فريدونشهر ، فلاورجان ، لنجان ، مبارکه ، نايين ، نجف آباد ، نطنز ، چادگان ، کاشان ، گلپايگان همه شرکت ها