بیمه باربری وارداتی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
تهران اسلامشهر ، بهارستان ، تهران ، دماوند ، رباطکريم ، ري ، شميرانات ، شهريار ، فيروزکوه ، قدس ، قرچک ، ملارد ، ورامين ، پاکدشت ، پرديس ، پيشوا بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه ملت