مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : پوشش بیماری های خاص ناشی از کار در طول کارکرد در این شرکت مورد نیاز است.شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان ، تهران همه شرکت ها