مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : پوشش بیماری های خاص ناشی از کار در طول کارکرد در این شرکت مورد نیاز است.شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان ، تهران بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین ، بیمه سامان ، بیمه رازی ، بیمه دانا ، بیمه البرز ، بیمه معلم ، بیمه آسماری ، بیمه تجارت نو ، بیمه پارسیان ، بیمه سینا ، بیمه ملت ، بیمه خاورمیانه ، بیمه دی ، بیمه نوین ، بیمه پاسارگاد ، بیمه ما ، بیمه سرمد ، بیمه حکمت صبا ، بیمه حافظ ، بیمه میهن ، بیمه کوثر ، بیمه آرمان ، بیمه تعاون ، بیمه امید