• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : سفت کاری
زیر بنا (متر) : 432

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 1 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : سفت کاری
زیر بنا (متر) : 500

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 3500000 ریال

منقضی شده

مشاهده