• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : کارگاه صنعتی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 500,000,000

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 2500000 ریال

منقضی شده

مشاهده