• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 120,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید ظروف پلاستیکی دارویی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 25,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 64400000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید ظروف پلاستیکی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 20,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 21650000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش صنعتی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 230,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 120000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کاغذ و مقوا از بازیافت ضایعات کارتن کاغذ و مقوا
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 222,000,000,000

شهر مبارکه

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 18000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید رنگ
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 75,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : کارخانه تولید دارو
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 53,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید رنگ
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 1,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده